ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
3
5
8
1
อนุบาล 3
6
4
10
1
รวมอนุบาล
9
9
18
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
2
3
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
4
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
5
6
11
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
4
6
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
3
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
3
2
5
1
รวมประถมศึกษา
26
23
49
6
รวมทั้งหมด
35
32
67
8

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนบ้านอาราง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่   1   บ้านอาราง ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ : 045-637506   Admin นางลำไพร  หล้าศรี  โทร. 0621952307 E-mail : lamprailasri4@gmail.com  

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook