ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 2
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 3
-
-
-
-
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 4
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 5
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 6
-
-
-
-
รวมมัธยมปลาย
-
-
-
-
รวมทั้งหมด
35
32
67
8

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนบ้านอาราง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่   1   บ้านอาราง ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ : 045-637506  Admin E-mail : lamprailasri4@gmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook